Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

 

VvE Keuring B.V.

 

 

Artikel 1.             Definities

1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      VvE Keuring B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd aan de Zoutmansweg 12 te Reeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64217604;

b.      klant: de wederpartij in opdracht van wie VvE Keuring B.V. werkzaamheden verricht dan wel met wie VvE Keuring B.V. een overeenkomst aangaat;

c.      overeenkomst: de overeenkomst tussen VvE Keuring B.V. en de klant die via de website tot stand komt;

d.      rapport: de bouwkundige rapportage(s) die VvE Keuring B.V. in opdracht van de klant opstelt;

e.      website: de website www.vvekeuring.nl die door VvE Keuring B.V. wordt beheerd;

f.        object: het onroerend goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.           Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen VvE Keuring B.V. en de klant waarop VvE Keuring B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.           De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VvE Keuring B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VvE Keuring B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6.           Op een overeenkomst is de versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zoals deze was op het moment van totstandkoming van de overeenkomst die via de website aan de klant kenbaar is gemaakt.

2.7.           Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8.           Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.9.           Het is mogelijk dat VvE Keuring B.V. op een bepaald moment, al dan niet stilzwijgend, soepel met de regels van deze algemene voorwaarden omgaat, maar uitsluitend in het voordeel van de klant. VvE Keuring B.V. behoudt zich echter te allen tijde het recht om alsnog de regels wel direct en strikt toe te passen dan wel na te leven. Als VvE Keuring B.V. de regels enige tijd soepel toepast, kan de klant nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de voorwaarden soepel zijn toegepast.

 

Artikel 3.             Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1.           De website kan links bevatten naar andere websites. VvE Keuring B.V. kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. VvE Keuring B.V. kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 4.             Het aanbod

4.1.           Het aanbod op de website is vrijblijvend. VvE Keuring B.V. heeft het recht haar aanbod aan te passen.

4.2.           Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen of op de website of in e-mailberichten binden VvE Keuring B.V. niet.

4.3.           Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden dienst die zo volledig en nauwkeurig is als redelijkerwijs mogelijk.

 

Artikel 5.             Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de bestelknop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt. De klant kan alleen de bestelling plaatsen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.2.           Na ontvangst van de bestelling stuurt VvE Keuring B.V. onverwijld via de e-mail een bevestiging. Zolang VvE Keuring B.V. deze bevestigingse-mail niet naar de klant heeft gestuurd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft gekregen, dan dient hij contact op te nemen met VvE Keuring B.V..

 

Artikel 6.             Herroepingsrecht

6.1.           De klant kan de overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

6.2.           Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dat uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail aan VvE Keuring B.V. kenbaar te maken. Nadat VvE Keuring B.V. de melding heeft ontvangen, dat de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt VvE Keuring B.V. de klant een bevestiging dat hij de melding heeft ontvangen.

6.3.           Doet de klant een beroep op zijn herroepingsrecht, dan wordt de eventueel reeds betaalde prijs voor de keuring terugbetaald binnen 14 dagen nadat VvE Keuring B.V. de melding van de klant zoals omschreven in artikel 6.2 heeft ontvangen en stuurt VvE Keuring B.V. de klant een creditfactuur.

6.4.           VvE Keuring B.V. kan besluiten pas over te gaan tot het uitvoeren van de overeenkomst nadat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

 

Artikel 7.             Uitsluiting herroepingsrecht

7.1.           Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 6 is niet van toepassing als:

a.      de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en

b.      de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra VvE Keuring B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

Artikel 8.             De prijs

8.1.           De op de website vermelde prijs voor de keuring is inclusief btw.

 

Artikel 9.             Facturatie en betaling

9.1.           Facturatie geschiedt vooraf. De klant ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een e-mail met daarin een digitale factuur.

9.2.           De klant dient de van VvE Keuring B.V. ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.3.           Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 10.          Annulering

10.1.           De klant kan de overeenkomst niet tussentijds annuleren of beëindigen, tenzij de klant een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 6.

 

Artikel 11.          Uitvoering van de overeenkomst

11.1.           Nadat VvE Keuring B.V. de betaling van de klant heeft ontvangen, wordt met de klant een afspraak gemaakt om de keuring uit te voeren.

11.2.           Alle verbintenissen van VvE Keuring B.V. voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

11.3.           VvE Keuring B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VvE Keuring B.V. geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte inspecties en/of verstrekte adviezen. De inspectie is een visuele momentopname van de staat van het object.

11.4.           VvE Keuring B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. VvE Keuring B.V. heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. VvE Keuring B.V. zal bij de selectie van een derde partij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

11.5.           Voor het inspecteren van een kruipruimte geldt het volgende: Indien de klant of een derde namens de klant niet bij de keuring aanwezig is, dan worden de begane grondvloeren in de directe omgeving van de kruipruimte geïnspecteerd. Is bij de keuring de klant of een derde namens de klant aanwezig, dan wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd, mits de onderzijde van de begane grondvloer eenvoudig en op goede wijze en zonder gevaar voor VvE Keuring B.V. te bereiken is, zulks ter beoordeling van VvE Keuring B.V.. Een droge en minimale vrije kruiphoogte van 0,50 meter is voor alle inspecties vereist.

11.6.           Daken, goten, overstekken en dergelijke worden tot een maximale hoogte van ongeveer 6.3 meter geïnspecteerd.

11.7.           Voor het uitvoeren van inspecties geldt te allen tijde dat indien tijdens het uitvoeren blijkt dat het object en/of ruimtes en/of gedeeltes daarvan zeer moeilijk en/of niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van VvE Keuring B.V., het object en/of ruimtes en/of gedeeltes daarvan niet worden geïnspecteerd. Hiervan wordt in het rapport melding gemaakt.

11.8.           VvE Keuring B.V. zal tijdens de keuring geen werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met de (Arbo) wetgeving. VvE Keuring B.V. zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

11.9.           Tijdens het uitvoeren van de keuring wordt niet gecontroleerd of het object milieu gevaarlijke stoffen of materialen bevat, zoals asbest of een olietank.

11.10.           Het inventariseren van kleine gebreken valt niet onder de opdracht.

11.11.           Door VvE Keuring B.V. aangegeven kosten van de werkzaamheden van uitvoerende partijen, zoals aannemers, zijn ramingen en zijn niet bedoeld als een begroting van welke aard dan ook. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan deze genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

11.12.           Indien weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van VvE Keuring B.V., dan heeft VvE Keuring B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken of uit te stellen. De klant wordt van een dergelijke onderbreking of uitstel zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

11.13.           Het geleverde rapport heeft een geldigheidsduur van 6 maanden te rekeningen vanaf de datum van het rapport. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van het rapport.

 

Artikel 12.          Verplichtingen van de klant

12.1.           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VvE Keuring B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. VvE Keuring B.V. gaat uit van de juistheid van de door de klant aangeleverde gegevens over het object. VvE Keuring B.V. is niet verplicht deze gegevens op juistheid te controleren. Zolang VvE Keuring B.V. niet alle gevraagde gegevens van de klant heeft ontvangen, heeft VvE Keuring B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  

12.2.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

12.3.           De klant dient ervoor zorg te dragen dat VvE Keuring B.V. toegang wordt verleend tot het object, inclusief alle gemeenschappelijke delen, en alle onderdelen van het object zoals, maar zeker niet beperkt tot, zolders en kruipruimtes.

12.4.           Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor VvE Keuring B.V. de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan VvE Keuring B.V. verschuldigd.

12.5.           De klant staat ervoor in dat alle gegevens die hij aan VvE Keuring B.V. verstrekt, o.a. tijdens het bestelproces, volledig en correct zijn.

12.6.           De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het VvE Keuring B.V. onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

12.7.           De klant vrijwaart VvE Keuring B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

12.8.           De klant is gehouden VvE Keuring B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

12.9.           De klant neemt zelf de beslissingen, al dan niet op basis van het uitgebrachte advies van VvE Keuring B.V.. De klant dient met betrekking tot elk contract, welke hij met een derde partij afsluit:

a.      zelf de intentie te hebben om dit contract af te sluiten;

b.      zelf de inhoud van dit contract te kennen;

c.      zelf het contract te ondertekenen.

12.10.           Indien de klant zijn verplichtingen jegens VvE Keuring B.V. niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, dan komen alle kosten die VvE Keuring B.V. daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant. VvE Keuring B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de klant lijdt doordat de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.

 

Artikel 13.          Termijn van uitvoering

13.1.           Indien VvE Keuring B.V. een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

13.2.           In het geval dat een met de klant overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van VvE Keuring B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat VvE Keuring B.V. de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.

13.3.           Overschrijding van een vermelde (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding.

 

Artikel 14.          Klachten

14.1.           Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk na de uitvoering van de overeenkomst, en in ieder geval binnen 6 maanden na de levering van het rapport, aan VvE Keuring B.V. kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VvE Keuring B.V. in staat is adequaat te reageren.

14.2.           Klachten kunnen schriftelijk of via de e-mail ingediend worden bij:

VvE Keuring B.V.

Zoutmansweg 12

2811 ES Reeuwijk

e-mail: info@vvekeuring.nl

14.3.           Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat VvE Keuring B.V. erkent dat het rapport en/of de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

14.4.           Na het indienen van de klacht dient de klant VvE Keuring B.V. de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

14.5.           Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VvE Keuring B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15.          Ontbinding en opschorting

15.1.           VvE Keuring B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.2.           VvE Keuring B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien VvE Keuring B.V. bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, indien er sprake is van een andere gevaarlijke situatie of indien een situatie ontstaat die i.v.m. (Arbo) wetgeving niet is toegestaan.

15.3.           Voorts is VvE Keuring B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 16.          Aansprakelijkheid en verjaring

16.1.           De inlichtingen die op de website staan, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. VvE Keuring B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden of tikfouten.

16.2.           VvE Keuring B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.2 van deze algemene voorwaarden;

b.      enige daad of nalatigheid van de klant of diens ondergeschikten.

16.3.           De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. VvE Keuring B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart VvE Keuring B.V. tegen alle aanspraken ter zake.

16.4.           VvE Keuring B.V. staat niet in voor de juistheid van de door een derde verstrekte gegevens. VvE Keuring B.V. is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een derde aan de klant en/of aan VvE Keuring B.V. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

16.5.           VvE Keuring B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de keuze(s) die de klant maakt aan de hand van het rapport.

16.6.           VvE Keuring B.V. voert enkel een visuele inspectie uit en onderzoekt geen verborgen gebreken. Indien bepaalde gebreken aan het object niet zichtbaar waren voor VvE Keuring B.V. tijdens het uitvoeren van de overeenkomst en/of indien er sprake is van verborgen gebreken en/of indien er sprake is van kleine gebreken waarvan de inventarisatie niet onder de opdracht valt en derhalve deze gebreken niet in het rapport zijn opgenomen, dan kan VvE Keuring B.V. daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Gebreken kunnen door VvE Keuring B.V. niet zichtbaar zijn geweest door bepaalde omstandigheden tijdens het uitvoeren van de inspectie, zoals, maar zeker niet beperkt tot, weersomstandigheden, aanwezige inventaris, belemmeringen door derden, obstakels waardoor bepaalde onderdelen van het object niet of niet volledig bekeken kunnen worden en afwerkingen. Belemmerende omstandigheden tijdens de visuele inspectie hebben invloed op de inhoud van het rapport. Dit kan VvE Keuring B.V. nimmer worden aangerekend en geeft de klant geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

16.7.           Aan een verstrekte kostenbegroting en/of prijsopgave voor het verhelpen van gebreken aan het object door uitvoerende partijen, kan de klant geen rechten ontlenen. VvE Keuring B.V. kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien een verstrekte kostenbegroting en/of prijsopgave niet overeenstemt met de werkelijke kosten van uitvoerende partijen.

16.8.           VvE Keuring B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die de klant lijdt doordat bodemverontreiniging, milieuproblemen en/of de aanwezigheid van milieu belastende stoffen of materialen niet in het rapport zijn opgenomen.

16.9.           VvE Keuring B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitvoering door de klant dan wel door de klant ingeschakelde uitvoerende partij van door VvE Keuring B.V. in het rapport gegeven adviezen of aan te brengen voorzieningen. VvE Keuring B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor werkzaamheden die door derden, al dan niet aan de hand van het rapport, aan het object worden uitgevoerd.

16.10.           VvE Keuring B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

16.11.           VvE Keuring B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

16.12.           Indien VvE Keuring B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VvE Keuring B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VvE Keuring B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VvE Keuring B.V. beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de keuring.

16.13.           De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van VvE Keuring B.V. of haar ondergeschikten.

16.14.           Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van VvE Keuring B.V.. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

Artikel 17.          Overmacht

17.1.           In geval van overmacht is VvE Keuring B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover VvE Keuring B.V. als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

17.2.           Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; ziekte van de natuurlijke persoon die namens VvE Keuring B.V. de werkzaamheden uitvoert; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de stroomvoorziening; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van VvE Keuring B.V. of van de door haar ingeschakelde derde; het verbranden van middelen van vervoer van VvE Keuring B.V. of van de door haar ingeschakelde derde, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; diefstal; overheidsmaatregelen.

17.3.           In het geval dat VvE Keuring B.V. door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft VvE Keuring B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat VvE Keuring B.V. gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 18.          Geheimhouding

18.1.           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

18.2.           Het is VvE Keuring B.V. toegestaan gegevens van de klant aan de derde partij te verstrekken die namens VvE Keuring B.V. de overeenkomst uitvoert. Deze derde partij heeft jegens VvE Keuring B.V. de plicht deze gegevens vertrouwelijk te behandelen.

18.3.           Indien VvE Keuring B.V. - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en VvE Keuring B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VvE Keuring B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 19.          Intellectuele eigendom

19.1.           Tenzij VvE Keuring B.V. en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft VvE Keuring B.V. of haar licentiegever volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op het rapport.

19.2.           VvE Keuring B.V. verleent aan de klant het recht om het rapport uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvE Keuring B.V. is het de klant niet toegestaan het rapport openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan derden kenbaar te maken.

19.3.           Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van VvE Keuring B.V., dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die VvE Keuring B.V. daardoor lijdt.

 

Artikel 20.          Beveiliging en internet

20.1.           VvE Keuring B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar VvE Keuring B.V. kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 21.          Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1.           Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.2.           Op elke overeenkomst tussen VvE Keuring B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.

21.3.           Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en VvE Keuring B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VvE Keuring B.V. gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat VvE Keuring B.V. zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

 

 
Contact VvE-Keuring

Neem direct geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier
VvE Keuring.nl Zoutmansweg 12
2811 ES  Reeuwijk
Copyright 2011 ® Vve-Keuring